Spånga Scoutkår

Verksamhet

scouternasp minil logga
Om Spånga Scoutkår, vår verksamhet och scouting i allmänhet.

Kallelse Kårstämma 2018

Kårstämman är vårt årsmöte dit alla medlemmar är välkomna.

Datum:  Söndagen 18 februari kl. 11:00

Plats: Holken

Motioner skall inlämnas till styrelsen senast 2018-02-11 via mail till: 

folder Stämmodokument 2018

Läs mer: Kallelse Kårstämma 2018

Free Being Me

Läs mer på  http://www.scouterna.se/ledascouting/leda-scouting/free-being-me/ 
och http://www.free-being-me.com/

Våra värderingar

Vår verksamhet bygger på tydliga medmänskliga värderingar. 

Vi har ingen avbytarbänk

Vi har plats för alla i laget. Scouterna jobbar i den lilla gruppen där var och en får synas och utvecklas i en drogfri miljö. Vi är schyssta kompisar.

Vi har ett stort hjärta.

Scouterna är öppen för alla barn och unga. Vi visar varandra hänsyn och respekt.

Vi gör det i skogen

Vi har naturen som vardagsrum. Scouterna skapar utmaningar där naturen lockar till samarbete och lösningar. Vi ser inga hinder.

Vi möts i världen

Vi lär känna varandra och verkar för fred. Scouterna finns i hela världen. Vi är alla olika men ändå lika.

Vi brinner

Vi vill ha en bättre värld. Scouterna engagerar sig för rättvisa, miljö och medmänsklighet. Vi bryr oss både lokalt och globalt.

Vi söker

Vi söker vägar i livet. Scouterna stödjer unga i sitt sökande efter mening och tro. Vi låter alla välja själv.

Vi leder som vi lär

Vi uppmuntrar unga att leda. Scouterna satsar på ledarskap där värderingarna utgör grunden. Vi leder för framtiden.

Vi vill ha fler ungdomsgäng

Vi tror på oss själva. Scouterna är viktiga för unga nu och i framtiden. Vi ska bli fler.

Spånga Scoutkårs historia

Spånga Scoutkårs historia

Källa: Stockholms scoutdistrikts Arkivgrupp, intervjuer, protokoll, årsmöten m.m. Har du mer information eller rättelser så meddela gärna Webmaster


 

15 feb 1928 har Duvbo flickscoutkår sitt första möte, gruppen har 28 medlemmar och de första scoutledarna var Margit Heimberger och Edith Carlsson.

5 okt 1936 byter kåren namn till Spånga flickscoutkår. I samma veva startar Spånga blåvingering som 1952 är vilande.

1945 nystartar Duvbo flickscoutkår.

1959-1960 bildas Spånga Scoutkår då pojkar och flickor slås ihop i samma kår. Tidigare har pojkscouterna haft sin verksamhet bl.a. i Flysta och Bromsten. Kårens medlemsantal ökar kraftigt på grund av detta. Solhems blåvingering och Duvbos Flickscoutkår slås också ihop med Spånga detta år. Kåren har 1960 100 medlemmar. 1969 tar man bort uppdelningen av pojkar och flickor i Spånga och de är nu på samma avdelningar.

Sedan 1998 har Spånga scoutkår haft en årlig tillväxt och är 2006 en av Sveriges största scoutkårer.

Men redan 1908 tog KFUM upp scouting i sin verksamhet. Det var KFUMs resesekreterare Emil Winquist som prövade scouting vid sin villa i Spånga. Så scouting i Spånga startades bara ett år efter det första scoutlägret som Robert baden Powell anordnade för 21 pojkar på Brownsea Island utanför London i England.

Läs mer: Spånga Scoutkårs historia

Scoutledarskapet

Scoutledarskapet

Att vara ledare i Scouterna handlar om att genom tydligas värderingar stödja och lyssna, motivera och inspirera unga människor att utvecklas. Scouting syftar till att hjälpa unga människor att utvecklas till ansvarsfulla samhällsmedborgare. Som ledare är din uppgift att motivera barn och ungdomar att ifrågasätta sina attityder och beteenden genom att jobba aktivt med värderingar och genom att vara en förebild.

Unga människor erbjuds i Scouterna en möjlighet att öva sitt ledarskap. Redan i tolvårsåldern för många chansen att vara patrulledare – att leda en liten grupp med jämnåriga kamrater. I övre tonåren kan scouten få uppgiften att leda yngre barn och ungdomar. Scouterna erbjuder en unik möjlighet för unga människor att öva sitt ledarskap och att ta ansvar för sig själv och andra – något som kan vara till stor nytta i livet.

Sedan länge utbildar Scouterna ledare i lyssnande och stödjande ledarskap genom kortare och längre utbildningar. Tusental scouter utbildar sig varje år. Idag jobbar scoutrörelsen även med ett ledarskapsprogram som syftar till att erbjuda unga människor en certifierad utbildning. Programmet vill även tydliggöra scoutledarskapets värde externt.

Scoutrörelsen värderingar utrycks i Scoutmetoden och Scoutlagen.

Image

Scoutmetodens sju delar utvecklar unga

Scoutmetodens sju delar utvecklar unga

Scoutmetoden är en metod för personlig utveckling genom icke-formellt lärande, utformad för att ge unga människor möjlighet att få utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar.

Scoutmetoden består av följande delar:

Scoutlag och scoutlöfte
Scoutlagen utgör det grundläggande förhållningssätt varje scout bör sträva efter. Scoutlagen används som ett verktyg för att reflektera över sina etiska ställningstaganden. Löftet innebär att varje scout uttrycker sin strävan att utvecklas enligt scoutlagens ideal.

Patrullsystemet (den lilla gruppen)
Verksamheten genomförs inom ramen för den lilla gruppen, patrullen. Detta innebär att scouten utvecklas som individ genom att lära sig samarbete, ömsesidigt lärande, gemensamt ansvarstagande och ledarskap.

Lära genom att göra - Learning by doing
Scouten lär genom att delta i planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. Genom att reflektera över sina upplevelser når scouten en djupare insikt om sig själv, sin personliga utveckling, sin omvärld och sin relation till omvärlden.

Symboler och ceremonier
Symboler och ceremonier används för att skapa utrymme för eftertanke och reflektion. Symboler och ceremonier skapar tillhörighet och gemenskap i grupper och över gränser.

Friluftsliv
Genom friluftslivet möter scouten i patrullen utmaningar som uppmuntrar till samarbete och kreativ problemlösning. Den genom friluftslivet ökade kontakten med naturen inspirerar scouten till kunskap om och ansvarstagande för natur och miljö.
 
Lokalt och globalt samhällsengagemang
Genom lokalt engagemang och internationella upplevelser får scouten kunskap om och lär sig ta ansvar för sina medmänniskor och samhället.

Stödjande och lyssnande ledarskap
Den vuxne scoutledarens roll är att skapa förutsättningar för scoutens utveckling genom att stödja, tillåta och uppmuntra scoutens engagemang och egna ansvarstagande.

Lag & Löfte

Svenska Scoutrådet har utifrån sin målsättning fastställt följande scoutlag, löfte, valspråk och lösen. Scoutlagen är ingen lag på samma sätt som lagarna i Sveriges lagbok. Punkterna i scoutlagen kan istället ses som riktlinjer för alla scouter.

Scoutlagen
1. En scout söker sin tro och respekterar andras
2. En scout är ärlig och pålitlig
3. En scout är vänlig och hjälpsam
4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat
5. En scout möter svårigheter med gott humör
6. En scout lär känna och vårdar naturen
7. En scout känner ansvar för sig själv och andra

Scoutlöftet
Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen

Valspråk och lösen
Var redo! – Alltid redo!

SSR_foot

Scoutings historia

Baden-Powell - Scoutings grundare

År 1907 samlade Robert Baden-Powell (B-P) 21 pojkar till ett läger på Brownsea Island, utanför London. Det var upptakten till scoutrörelsen, som idag har över 38 miljoner medlemmar i 200 länder.

Robert Baden Powell föddes 1857 i England. I skolan utmärkte sig han sig inte som något lärdomsljus, han var mer praktiskt lagd och framförallt tyckte Baden-Powell om att måla, sjunga och spela. Familjen blev tidigt faderlös och äldste sonen Robert tog hand om sina syskon på ett ovanligt sätt. De var ständigt ute på friluftsäventyr. De skaffade en båt och seglade i engelska kanalen. På sommaren fotvandrade de i bergen. B-P lärde sig att klara sig i naturen under svåra förhållanden och att allas arbetsinsats var viktig för gruppen. Efter att ha misslyckats med att komma in på college sökte han till armén, och blev snabbt utskickad till att tjänstgöra i de engelska kolonierna, bland annat i Afrika. Den del av det militära livet som tilltalade B-P mest var spaning och rekognoscering, "scouting". När han utbildade unga pojkar i spaningstjänst använde han patrullsystemet som metod.

När Robert Baden-Powell återvände till England 1903 märkte han den håglöshet som fanns bland barn och ungdomar framförallt i städerna. Han fick då idén att dela med sig av sina erfarenheter. Genom att lära unga människor att klara sig i naturen, ta ansvar för sig själva och ha roligt tillsammans ville han skapa en meningsfull fritid för dem.
1907 skrev Baden Powell boken "Scouting for boys". Redan två år efter det första lägret samlades 11 000 scouter till en manifestation i London. B-Ps idéer hade uppenbarligen slagit väl ut.
Samma år, 1909, dök också de första flickorna upp. Han lade ansvaret för flickscouterna "the guides", på sin syster Agnes. Olave Baden Powell (B-Ps fru) övertog ansvaret för flickscoutorganisationen 1918.

Robert Baden-Powell adlades 1921 och fick 1929 titeln Lord Baden-Powell of Gilwell. Familjen flyttade 1938 till Kenya och där begravdes också B-P 1941 och Olave 1977.
  
Under de första decennierna spreds scouting till många länder. I Sverige hade olika former av ungdomsklubbar satts igång. Gymnastikläraren Ebbe Lieberath i Göteborg fick i uppdrag att översätta Scouting for Boys till svenska. 1909 startar Lieberath en svensk scoutavdelning. Hans verksamhet utvecklas så småningom till att bli Svenska Scoutförbundet. Men redan 1908 tog KFUM upp scouting i sin verksamhet. Det var KFUMs resesekreterare Emil Winquist som prövade scouting vid sin villa i Spånga. Den svenska scoutrörelsen startades med andra ord bara ett år efter det allra första scoutlägret i England. 

Scouting - så funkar det

Scouting sträcker sig över alla geografiska, politiska och religiösa gränser. I hundra år har scoutrörelsen hjälpt unga människor i hela världen att utvecklas och ha roligt.
När du går på gatan i Sverige är statistiskt sett var tredje person du möter någon som är scout eller som tidigare varit medlem i scoutrörelsen.
Totalt sett finns det drygt 100 000 scouter i Sverige. Och de är i stort sällskap. I hela världen finns 38 miljoner scouter. Men vad är det som gör att miljontals männniskor i alla åldrar väljer att ägna stora delar av sin fritid åt scouting? Ja, kanske finns det 38 miljoner olika svar på den frågan men alla scouter är nog överens om att det är väldigt roligt att vara scout. Som scout utvecklas du som person på flera sätt. Du lär dig att ta ansvar för dig själv, dina vänner och miljön. Du blir också bättre på att leda och samarbeta med andra. Scouting hjälper dig att skapa förutsättningar för att bli en ansvarsfull världsmedborgare. 
På köpet får du massvis av kompisar. I hela världen.
SSR_foot

Ett stödjande och lyssnande ledarskap

Scoutledare ska vara stödjande och lyssnande. Varje människas förmåga ska stimuleras till att utvecklas på sitt unika sätt, inte likformas efter någon mall.
Bara döda fiskar flyter med strömmen. För att lyckas med det krävs människor som ideellt ställer upp för barnen och ungdomarna och som gillar utmaningen att få andra att växa. Tack och lov finns det tusentals vuxna som brinner för sitt ledarskap. Engagerade människor i alla åldrar, som ger de unga förebilder att se upp till och upplevelser för livet.
   Ideella ledare är vardagens hjältar som indirekt formar framtiden. Ledarteamets gemenskap och scouternas entusiasm är deras lön. Ungdomars energi möter vuxnas erfarenhet och vägledning. Genom de åldersblandade relationer som scoutledarskapet ger, berikas livet för minst två personer. Och det finns alltid plats för fler…

Läs mer: Ett stödjande och lyssnande...

Du är här: Om Vår verksamhet

Bli Scout! Alltid Redo.

Inloggning för medlemmar

Nyhet!

Logga in med ditt ScoutID (samma som i Scouternas medlemsregister Scoutnet).
Ditt medlemsnummer är användarnamn.

Logga in med ScoutIDOm du glömt lösenordet eller inte loggat in tidigare beställer du ett nytt i Scoutnet. - Klicka här!

Ledare som loggar in via ScoutID är automatiskt inloggade på G Suite

Utbildningsansvarig

Kontrollera köplats

Fyll i personnummer och förnamn, på den person du vill kontrollera, enligt formatet
20051231-0000

Personnummer:

Förnamn:Sök ditt medlemsnummer

Fyll i personnumret på den person du vill hämta medlemsnumret för, enligt formatet
20051231-1234.Nya medlemmar

54

nya medlemmar de senaste 30 dagarna:

Här finns mer

Logga in som medlem eller ledare - så hittar du mycket mer information, kontaktuppgifter m.m. på t.ex. denna sida!


 Logga in med ScoutID

Lägerliv 2018

Lägerliv 2018

Till Lägersidan

159 scouter och

60 ledare och funktionärer anmälda.


 

Senast uppdaterat

Medlemsregister

Kristina Lennartsson

Avdelningsledare
Trygga Möten

 

  

Spånga Scoutkår på Facebook

 

Nyheter från Scouterna

Scoutservice

Arrangemangskalender

Inga händelser
 

Uppdatera medlemsuppgifter

Du uppdaterar själv dina medlemsuppgifter i vårt system Scoutnet.

 

Mina uppgifter i Scoutnet

 

Instagram: @spangascouterna

Instagram

Trygga Möten

Grattis på födelsedagen!Wilmer (Reptilerna)

Medlemmar just nu

532 medlemmar

varav 71 ledare,

21 funktionärer

och 87 stödjande.

16 nya intresseanmälningar de senaste 60 dagarna.

Medlem av

Scouterna SSR


Scouts WOSM


waggs