Spånga Scoutkår

FB
RSS
FB

Verksamhet

scouternasp minil logga
Om Spånga Scoutkår, vår verksamhet och scouting i allmänhet.

Frågor och Svar om vår verksamhet

Vad gör man i Scouterna?

I Scouterna lär sig barn och ungdomar nya saker genom att pröva dem, istället för att läsa sig till hur man ska göra. Vi har roligt och utvecklas som människor genom att hela tiden testa våra egna förmågor. Denna metod kallar vi för ”learning by doing” (”lära genom att göra”).
Oftast träffas vi en kväll per vecka. Scouterna är själva med och planerar mötena. Vi är utomhus så mycket som möjligt, samarbetar i små grupper, lär oss om naturen, oss själva och om varandra.

Att vara medlem i Scouterna innebär framför allt en massa rolig verksamhet, allt från att lära sig att vara en bra kompis till att göra upp eld.
I Scouterna är man ute i naturen och vandrar, paddlar kanot, åker skidor eller skridskor. Man åker på hajk och sover i skogen, kanske i ett vindskydd som man byggt med sina kompisar. I Scouterna lär man sig också om andra länder, vad man kan göra för att förbättra miljön och hur man kan hjälpa till om det händer en olycka. På somrarna åker scouter ofta på läger. Där bor man i tält i ungefär en vecka och träffar scouter från andra ställen.

Vad är Scouternas syfte?

Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr, gemenskap, internationella möten och värdebaserat ledarskap.

Hur kan jag engagera mig som vuxen?

För att kunna ge barn och ungdomar en scoutupplevelse behövs ständigt nya vuxna i Scouterna.

Inga egentliga förkunskaper krävs men vi rekommenderar att du går våra ledarutbildningar. 

Att vara scoutledare är ett sätt att utvecklas och det ger mycket tillbaka. I Scouterna finns det många ideellt arbetande ledare som varje vecka stöttar barnen i deras utveckling genom att använda sig av scoutprogrammet och scoutmetoden. Det finns även de som arbetar i styrelser eller har andra uppdrag som till exempel att uppdatera hemsidan eller hålla ordning i materialförråd eller stuga. 

Hur arbetar Scouterna med att skapa en trygg miljö för barnen?

Vår vision är en scoutverksamhet där alla barn ska känna sig säkra och trygga.
Trygga Möten är en verksamhet i Scouterna som består av utbildning för scoutledare i hur man kan arbeta för att förebygga olika former av övergrepp (fysiska, psykiska och sexuella). Utbildningen handlar också om vad man gör om någon utsätts för övergrepp samt stöd och rådgivning till scoutkårer och föräldrar.

Hur är Scouterna organiserade?

Scouterna i Sverige är organiserade i ett riksförbund. Alla barn och unga är välkomna att delta i verksamheten.
Det finns två världsorganisationer där alla scouter är medlemmar.
En organisation för killar - WOSM (World Organisation of the Scout Movement) och en för tjejer - WAGGGS (World Association for Girl Guides and Girl Scouts).

Vad skiljer Scouterna från andra barn- och ungdomsorganisationer?

I Scouterna kan man göra nästan vad som helst.
En filmkväll, paddling eller ett besök på tivoli är scouting, när vi gör det på vårt sätt ─ med scoutmetoden!
Metoden består av sju delar som alla bör ingå i en scoutaktivitet.

Kort kan scoutmetoden sammanfattas med att vi har naturen som vardagsrum och att vi i den lilla gruppen lär genom att göra.
Vi uppmuntrar unga att leda med ett lyssnande och stödjande ledarskap.
Scoutlag och löfte samt symboler och ceremonier är viktiga delar liksom lokalt och globalt samhällsengagemang.

 Varför bli Scout ?

Alla våra aktiviteter genomförs i små grupper, patruller, där alla får synas och vara delaktiga.
I patrullerna lär du dig att samarbeta och att leda andra. Du lär dig att respektera dig själv och din omgivning.

I Scouterna finns utrymme att växa - du lär dig nya saker genom att själv få prova, våga misslyckas och prova igen. Vi kallar det Learning by doing.
Vi scouter försöker vara utomhus så mycket som möjligt. Naturen erbjuder häftiga upplevelser och skapar utmaningar där patrullens samarbete sätts på prov. Genom att vara ute lär du dig också hur viktigt det är att ta hand om naturen och ta ansvar för miljön.

Våra värderingar genomsyrar allt vi gör - vi är schyssta kompisar! Och framförallt – det är kul att vara scout.

Scoutings historia

Baden-Powell - Scoutings grundare

År 1907 samlade Robert Baden-Powell (B-P) 21 pojkar till ett läger på Brownsea Island, utanför London. Det var upptakten till scoutrörelsen, som idag har över 38 miljoner medlemmar i 200 länder.

Robert Baden Powell föddes 1857 i England. I skolan utmärkte sig han sig inte som något lärdomsljus, han var mer praktiskt lagd och framförallt tyckte Baden-Powell om att måla, sjunga och spela. Familjen blev tidigt faderlös och äldste sonen Robert tog hand om sina syskon på ett ovanligt sätt. De var ständigt ute på friluftsäventyr. De skaffade en båt och seglade i engelska kanalen. På sommaren fotvandrade de i bergen. B-P lärde sig att klara sig i naturen under svåra förhållanden och att allas arbetsinsats var viktig för gruppen. Efter att ha misslyckats med att komma in på college sökte han till armén, och blev snabbt utskickad till att tjänstgöra i de engelska kolonierna, bland annat i Afrika. Den del av det militära livet som tilltalade B-P mest var spaning och rekognoscering, "scouting". När han utbildade unga pojkar i spaningstjänst använde han patrullsystemet som metod.

När Robert Baden-Powell återvände till England 1903 märkte han den håglöshet som fanns bland barn och ungdomar framförallt i städerna. Han fick då idén att dela med sig av sina erfarenheter. Genom att lära unga människor att klara sig i naturen, ta ansvar för sig själva och ha roligt tillsammans ville han skapa en meningsfull fritid för dem.
1907 skrev Baden Powell boken "Scouting for boys". Redan två år efter det första lägret samlades 11 000 scouter till en manifestation i London. B-Ps idéer hade uppenbarligen slagit väl ut.
Samma år, 1909, dök också de första flickorna upp. Han lade ansvaret för flickscouterna "the guides", på sin syster Agnes. Olave Baden Powell (B-Ps fru) övertog ansvaret för flickscoutorganisationen 1918.

Robert Baden-Powell adlades 1921 och fick 1929 titeln Lord Baden-Powell of Gilwell. Familjen flyttade 1938 till Kenya och där begravdes också B-P 1941 och Olave 1977.
  
Under de första decennierna spreds scouting till många länder. I Sverige hade olika former av ungdomsklubbar satts igång. Gymnastikläraren Ebbe Lieberath i Göteborg fick i uppdrag att översätta Scouting for Boys till svenska. 1909 startar Lieberath en svensk scoutavdelning. Hans verksamhet utvecklas så småningom till att bli Svenska Scoutförbundet. Men redan 1908 tog KFUM upp scouting i sin verksamhet. Det var KFUMs resesekreterare Emil Winquist som prövade scouting vid sin villa i Spånga. Den svenska scoutrörelsen startades med andra ord bara ett år efter det allra första scoutlägret i England. 

Spånga Scoutkårs historia

Spånga Scoutkårs historia

Källa: Stockholms scoutdistrikts Arkivgrupp, intervjuer, protokoll, årsmöten m.m. Har du mer information eller rättelser så meddela gärna Webmaster


 

15 feb 1928 har Duvbo flickscoutkår sitt första möte, gruppen har 28 medlemmar och de första scoutledarna var Margit Heimberger och Edith Carlsson.

5 okt 1936 byter kåren namn till Spånga flickscoutkår. I samma veva startar Spånga blåvingering som 1952 är vilande.

1945 nystartar Duvbo flickscoutkår.

1959-1960 bildas Spånga Scoutkår då pojkar och flickor slås ihop i samma kår. Tidigare har pojkscouterna haft sin verksamhet bl.a. i Flysta och Bromsten. Kårens medlemsantal ökar kraftigt på grund av detta. Solhems blåvingering och Duvbos Flickscoutkår slås också ihop med Spånga detta år. Kåren har 1960 100 medlemmar. 1969 tar man bort uppdelningen av pojkar och flickor i Spånga och de är nu på samma avdelningar.

Sedan 1998 har Spånga scoutkår haft en årlig tillväxt och är 2006 en av Sveriges största scoutkårer.

Men redan 1908 tog KFUM upp scouting i sin verksamhet. Det var KFUMs resesekreterare Emil Winquist som prövade scouting vid sin villa i Spånga. Så scouting i Spånga startades bara ett år efter det första scoutlägret som Robert baden Powell anordnade för 21 pojkar på Brownsea Island utanför London i England.

Läs mer: Spånga Scoutkårs historia

Scoutmetodens sju delar utvecklar unga

Scoutmetodens sju delar utvecklar unga

Scoutmetoden är en metod för personlig utveckling genom icke-formellt lärande, utformad för att ge unga människor möjlighet att få utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar.

Scoutmetoden består av följande delar:

Scoutlag och scoutlöfte
Scoutlagen utgör det grundläggande förhållningssätt varje scout bör sträva efter. Scoutlagen används som ett verktyg för att reflektera över sina etiska ställningstaganden. Löftet innebär att varje scout uttrycker sin strävan att utvecklas enligt scoutlagens ideal.

Patrullsystemet (den lilla gruppen)
Verksamheten genomförs inom ramen för den lilla gruppen, patrullen. Detta innebär att scouten utvecklas som individ genom att lära sig samarbete, ömsesidigt lärande, gemensamt ansvarstagande och ledarskap.

Lära genom att göra - Learning by doing
Scouten lär genom att delta i planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. Genom att reflektera över sina upplevelser når scouten en djupare insikt om sig själv, sin personliga utveckling, sin omvärld och sin relation till omvärlden.

Symboler och ceremonier
Symboler och ceremonier används för att skapa utrymme för eftertanke och reflektion. Symboler och ceremonier skapar tillhörighet och gemenskap i grupper och över gränser.

Friluftsliv
Genom friluftslivet möter scouten i patrullen utmaningar som uppmuntrar till samarbete och kreativ problemlösning. Den genom friluftslivet ökade kontakten med naturen inspirerar scouten till kunskap om och ansvarstagande för natur och miljö.
 
Lokalt och globalt samhällsengagemang
Genom lokalt engagemang och internationella upplevelser får scouten kunskap om och lär sig ta ansvar för sina medmänniskor och samhället.

Stödjande och lyssnande ledarskap
Den vuxne scoutledarens roll är att skapa förutsättningar för scoutens utveckling genom att stödja, tillåta och uppmuntra scoutens engagemang och egna ansvarstagande.

Scouting - så funkar det

Scouting sträcker sig över alla geografiska, politiska och religiösa gränser. I hundra år har scoutrörelsen hjälpt unga människor i hela världen att utvecklas och ha roligt.
När du går på gatan i Sverige är statistiskt sett var tredje person du möter någon som är scout eller som tidigare varit medlem i scoutrörelsen.
Totalt sett finns det drygt 100 000 scouter i Sverige. Och de är i stort sällskap. I hela världen finns 38 miljoner scouter. Men vad är det som gör att miljontals männniskor i alla åldrar väljer att ägna stora delar av sin fritid åt scouting? Ja, kanske finns det 38 miljoner olika svar på den frågan men alla scouter är nog överens om att det är väldigt roligt att vara scout. Som scout utvecklas du som person på flera sätt. Du lär dig att ta ansvar för dig själv, dina vänner och miljön. Du blir också bättre på att leda och samarbeta med andra. Scouting hjälper dig att skapa förutsättningar för att bli en ansvarsfull världsmedborgare. 
På köpet får du massvis av kompisar. I hela världen.
SSR_foot

Lag & Löfte

Svenska Scoutrådet har utifrån sin målsättning fastställt följande scoutlag, löfte, valspråk och lösen. Scoutlagen är ingen lag på samma sätt som lagarna i Sveriges lagbok. Punkterna i scoutlagen kan istället ses som riktlinjer för alla scouter.

Scoutlagen
1. En scout söker sin tro och respekterar andras
2. En scout är ärlig och pålitlig
3. En scout är vänlig och hjälpsam
4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat
5. En scout möter svårigheter med gott humör
6. En scout lär känna och vårdar naturen
7. En scout känner ansvar för sig själv och andra

Scoutlöftet
Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen

Valspråk och lösen
Var redo! – Alltid redo!

SSR_foot

Ett stödjande och lyssnande ledarskap

Scoutledare ska vara stödjande och lyssnande. Varje människas förmåga ska stimuleras till att utvecklas på sitt unika sätt, inte likformas efter någon mall.
Bara döda fiskar flyter med strömmen. För att lyckas med det krävs människor som ideellt ställer upp för barnen och ungdomarna och som gillar utmaningen att få andra att växa. Tack och lov finns det tusentals vuxna som brinner för sitt ledarskap. Engagerade människor i alla åldrar, som ger de unga förebilder att se upp till och upplevelser för livet.
   Ideella ledare är vardagens hjältar som indirekt formar framtiden. Ledarteamets gemenskap och scouternas entusiasm är deras lön. Ungdomars energi möter vuxnas erfarenhet och vägledning. Genom de åldersblandade relationer som scoutledarskapet ger, berikas livet för minst två personer. Och det finns alltid plats för fler…

Läs mer: Ett stödjande och lyssnande...

Du är här: Om Vår verksamhet

Uppdatera medlemsuppgifter

Du uppdaterar själv dina medlemsuppgifter i Scoutnet.

 

Mina uppgifter i Scoutnet

 

Inloggning för medlemmar

Logga in med ditt ScoutID, klicka på loggan nedan. Ditt medlemsnummer är användarnamn.
Logga in med ScoutID

Nya medlemmar

6

nya medlemmar de senaste 30 dagarna:

Medlemsregister

Anette Persson Sunje

Ledare
Trygga Möten|*|Ledarutbildning

 

 E-post till Medlemsregister

Trygga Möten

Medlemmar just nu

590 medlemmar

varav 107 ledare,

45 funktionärer

och 74 stödjande.

13 nya medlemmar de senaste 60 dagarna.